٤ - شـوال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

غزوة حنين

بنا بر نقل برخي تاريخ نويسان غزوة حنين در چهارم شوال سال هشتم هـ .ق. يعني 15 روز بعد از فتح مكه اتفاق افتاده است  كه ما در بيست و نهم رمضان جريان اين غزوه را به طور مفصل بيان كرديم. علاقه‌مندان ميتوانند به آنجا مراجعه کنند .