٥ - شـوال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

١- حركت سپاه اميرمؤمنان علي (عليه السلام) به سوي جنگ صفين
٢ـ ورود حضرت مسلم بن عقيل (عليه السلام) به شهر كوفه،

1- حركت سپاه اميرمؤمنان علي (عليه السلام) به سوي جنگ صفين
در روز پنجم شوال سال 36 هـ .ق. اميرمؤمنان علي (عليه السلام) براي رفتن به صفين آماده شدند و ابو مسعود عقبه عامر انصاري را در كوفه جانشين خويش قرار دادند. حضرت در مسير خود از شهرهاي مدائن و انبار گذشتند.
ورود حضرت مسلم بن عقيل (عليه السلام) به شهر كوفه
در روز پنجم شوال سال 60 هـ .ق. حضرت مسلم(عليه السلام) نمايندة محترم امام حسين(عليه السلام) وارد شهر كوفه شد. وي به منظور دعوت از مردم كوفه و آگاهي از ميزان وفاداري آنان به امام وارد اين شهر شد. مردم اين شهر قبلاً با ارسال نامههاي فراوان، خواستار عزيمت امام به آنجا براي رهبري آنان به منظور مبارزه با حكومت ستمكار بني‌اميه شده بودند. در بدو ورود مسلم به كوفه ، وي نامة امام را كه حاكي از دعوت مردم كوفه به قيام بود، براي آنان خواند و در اندك زمان، حدود هيجده هزار نفر با وي بيعت كردند. حضرت مسلم (عليه السلام) نيز بيعت گستردة اهالي كوفه را به اطلاع امام رساند. اما اندكي بعد ‌مردم كوفه تحت تأثير تبليغات، تهديدها و تطميع‌هاي ابن زياد،‌حاكم جديد كوفه، بيعت خود را با حضرت مسلم (عليه السلام) ناديده گرفتند و ايشان را تنها گذاشتند. او هم كه در كوفه تنها مانده بود، به دست مأموران ابن زياد ملعون اسير شد و در نهايت مظلوميت به شهادت رسيد.