٢٧ - شـوال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هلاكت مقتدر بالله عباسي

در بيست و هفتم شوال سال 320 هـ .ق. مقتدر بالله، هجدهمين خليفة عباسي در 38 سالگي به هلاكت رسيد.