بیست وششم رجب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

وفات حضرت ابوطالب”علیه السلام″(۱۰ سال بعدازبعثت)