استفتاء در مورد روزه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سوال: من دختری هستم در این روزهای آخر خیلی تشنه ام می شود که روزه میگیرم وبیحال میشوم و دو سال است که روزه برایم واجب شده. آیا میتوانم در وسط روز آب یا قدری غذا بخورم تا بیهوش نشوم. متشکرم.
بسمه تعالی
جواب: اگر بحدی رسد که توانائی نداشته باشید باستمرار روزه میتوانید بمقدار ضرورت آب یا غذا تناول کنید و بقیه روز را امساک کنید و واجب است در زمستان قضا نمائید.
بسم الله الرحمن الرحیم-س 2
اگر در ماه رمضان از عطش و گرما مضطر شود و آب بنوشد آیا قضا دارد.


ج: بله قضا واجب است. دلیل آن این است که عناوین ثانویه مانند اضطرار در مقام امتنان است و حرمت اکل و شرب را برای روزه دار بر میدارد، اما آیا آن امساک کافی و مجزی است اثبات نمی کند روزه باین نحو بر او واجب بوده چون کافت و خلاف امتنان است و وجوب امساک بقیه آن روز از دلیل دیگر رسیده پس بمقتضای مستفاد از اطلاقات و عمومات آیه مبارکه (کتب علیکم الصیام) (و من شهد منکم الشهر فلیصمه) و احادیث مانند آن از او روزه فوت شده و واجب است قضا کند اقض ما فات کما فات.
ممکن است اشکال شود که آنچه بر این شخص واجب بوده روزه پیوندی است که از عطش شدید به اندازه رفع اضطرار آب بخورد و این تکلیف او بوده و تکلیف خود را انجام داده و روزه بدون خوردن آب بر او واجب نبوده تا اینکه قضا نماید-
در جواب می گوئیم این مغالطه است آنچه تکلیف داشته وجوب روزه مطلق بوده آیه (من شهد منکم الشهر فلیصمه) تعمیم دارد خواه مختار باشد یا مضطر و تنجز تکلیف دائر مدار شرط است که مختار است یا مضطر پس تکلیف متوجه او شده و او هم چون مجبور است واجب است برای حفظ نفس آب را بنوشد آما آیا مجزی از واجب اصلی است دلیلی بر اجزاء نداریم. عمومات و مطلقات روزه می گوید مجزی نیست و نوبت باصالة البرائة نمی رسد و بعض اخبار که در مورد العطاش رسیده است موضوعش شخصی است که مرض عطش دارد که به تعبیر معروف مرض استسقاء دارد (و در صحیحه والذی به العطاش است) و ارتباطی بمقام ما ندارد و قیال و استحسان در مذهب امامیه باطل است.
خداوند همه را به راه راست هدایت نماید (انشاءالله).

استفتاء در مورد روزه