کمک نمودن جاناً و مالاً و تمام امکانات برای مردم مظلوم مسلمان سوریه

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بسم الله الرحمن الرحیم

سئوال: بیان فرمائید کمک نمودن جاناً و مالاً و تمام امکانات برای مردم مظلوم مسلمان سوریه در دفاع مخالفان و شورشیان که دست بهر جنایتی میزنند جائز است چرا، یا واجب است.


بسمه تعالی
جواب: دفاع از اسلام و مسلمین و بلاد مسلمین از نفوذ کفار و منافقین و بالخصوص اسرائیل از اهم واجبات الهی است برای هر کسی که متمکن باشد جاناً و مالاً و اگر کشته گردد شهید است چون مخالفین سوریه دست نشانده اسرائیل و فریب خوردگان غرب هستند که اسلام را میخواهند بکوبند و مسلمانان را بکشند و این اشخاص فریب خورده مال دنیا هستند. خداوند شر آنها را بخودشان واگذارد والسلام.

کمک نمودن جاناً و مالاً و تمام امکانات برای مردم مظلوم مسلمان سوریه