بیست وهفتم رجب

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

مبعث حضرت رسول اکرم “صلی الله علیه و آله وسلم”(۱۳سال قبل ازهجرت)